Popular Okinawa Name top 100 List

 1. Higa
 2. Kinjo
 3. Oshiro
 4. Miyagi
 5. Arakaki
 6. Tamaki
 7. Uehara
 8. Shimabukuro
 9. Taira
 10. Yamashiro
 11. Chinen
 12. Miyazato
 13. Shimoji
 14. Nakasone
 15. Teruya
 16. Sunagawa
 17. Nakamura
 18. Shiroma
 19. Shinzato
 20. Shinjo
 21. Asato
 22. Iha
 23. Uechi
 24. Akamine
 25. Ishikawa
 26. Matayoshi
 27. Gushiken
 28. Takara
 29. Yonamine
 30. Kuniyoshi
 31. Matsuda
 32. Toyama
 33. Nakama
 34. Yonaha
 35. Nakamura
 36. Nakazato
 37. Uema
 38. Hokama
 39. Yamauchi
 40. Tomori
 41. Nagamine
 42. Kamiya
 43. Nakamoto
 44. Kawamitsu
 45. Miyahira
 46. Kina
 47. Yogi
 48. Takaesu
 49. Toma
 50. Isa
 51. Kishimoto
 52. Gima
 53. Kyan
 54. Kakazu
 55. Ikehara
 56. Uchima
 57. Hanashiro
 58. Chibana
 59. Irei
 60. Goya
 61. Nohara
 62. Uezu
 63. Tanahara
 64. Onaga
 65. Itokazu
 66. Yamada
 67. Maeda
 68. Toubaru
 69. Omine
 70. Nagahama
 71. Toma
 72. Tamanaha
 73. Hirata
 74. Nakada
 75. Miyara
 76. Kiyuna
 77. Kobashigawa
 78. Naka
 79. Uezato
 80. Yamakawa
 81. Toguchi
 82. Agarie
 83. Kochi
 84. Urasaki
 85. Sakihama
 86. Sueyoshi
 87. Taba
 88. Yamazato
 89. Yara
 90. Tokeshi
 91. Nakachi
 92. Nakamatsu
 93. Inafuku
 94. Ganaha
 95. Ishigaki
 96. Karimata
 97. Furugen
 98. Tokashiki
 99. Nema
 100. Ikema